דעוותי בסוריסטון

יומדן אנה כַתיב חד כתַב דבלו״ג בסוריסטון בגין אנה מהימן דאֵן אנה יכיל מעביד כתבין יתיר דיהוי לכולכון יתיר מיקרי

   אנה יכיל מכַתּיש עם מילין חדתן ואשכח לאורחין חדתין מימור כן וכן ומיכתוב כן וכן הכה על אינטרני״ט בלישן מית

זמנין סגין כתבית כלום הכה ולא שלחית ליה בגין דאנה אמרית לגרמי דדן לא טב הוא ואנה שרי מידכל או שרי מיצף ליה

הדן זימנה ברם אנה לא דחל ומשלח הדן כתבה לכולכון דלא חליפין

בסופה יתהני על כולה ומן תני אתי שַלמה

שלם לכון
Steve

Leave a Reply